Jan 27, 2013

Raize Guttman 1-27-13 (16 Sh'vat 5773)

Bereisheit - Chapter 2 - Verse 15 - The Story of Adam & Chava continues.

Jan 20, 2013

Raize Guttman 1-20-13 (9 Sh'vat 5773)

Bereisheit - Chapter 2 - Verses 10-14 - The Rivers which flow into Gan Eden.

Jan 13, 2013

Raize Guttman 1-13-13 (2 Sh'vat 5773)

Bereisheit - Chapter 2 - Verse 8 - Adam in Gan Eden.

Jan 6, 2013

Raize Guttman 1-6-13 (24 Tevet 5773)

Bereisheit - Chapter 2 - Verse 6