Jun 11, 2013

Raize Guttman 06-09-13 (1 Tamuz 5773)

Rosh Chodesh Tamuz shiur.